closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vot

Uijt de memdrie van de Bevien diengs 16

der crooten en foelij in Neederland aange„

„bragt, gebleeken zijnde, dat de nooten in

kalk niet wel te Conserveeren zijn, zullen

wij voort aan de monsters in doppen afzenden

en onze betragting maaken, om de foelij te be„

vrijden als die per ’t zoo verzonden,

welke zeer goedbevonden is.

De besuiniging der Lasten„ 5:19

blijft een voornaam poinct onzer

betragting en men is onophoude„

„lijk werkzaam, om die zoo veel

mogelijk te verminderen en.

37

Voorts diend tot uw narigt, dat

uE neevens deezen brief ontfangen

zullen een memorie van de bevinding

der Node en Foulij met onderschei„

dene scheepen, en daar onder ook

’t schip ’t Loo ter preuve herwaards

gezonden, aan welke memorie wij

ons bij deesen gedraagen.n

Het kantoor bij het sloot der staat,

„reeckening van 178 /¾: bevonden zijn„

„de op zich zelven verachterd te wec

„zen een som van ƒ 172002:11:12:0f

wel ƒ 60661: 11: 12: meer, dan bij de

memorie van menagie daar voor

is gesteld, kan als nog zeer weinig baa

tende som van ƒ33810: 14: 4: 0f zoo veer

als dit kantoor nu laatst minder

verachterd is, dan in 't voorgaanden in

Jaar, en wy herhaalen dus ten sterksten

onze aanbeveling tot eene verdere be„

„zuiniging van Lasten

§20: