closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uijt gezondert 2: smeld kroesen, wet uijtge

leeverd.

529:

de over uijtgeleeverde

22. kannen Jank en

22: _=o aard olij, voldaan.

den inkoop van gamoets touwenken § 30

is na het voobeeld van 28: Janu:s 1772. gere

gieleerd.

§ 31:

Meij ginsereerde Bevinding, door de overheeden

na aftrek der gepermitteerde spillage uijtgezonderd

2: Smettkroesen van 50: pees, door ’t Rampen en wer„

„ken van eerstgem: bodem gebrooken gezaakt en die u

over zulks ter afschrijving hebben gepasseert, alles

wet uijtgeleeverd.—

Mitsgaders nog door de overheeden van de Ian

„tjatlang de Expeditie alhier overuijtgeleeverd zijn,

22: kannen Tarak en

_=o Aardolij, waarvoor wij denzelven hebben

22:

laten Crediteeren mogen wij niet afzijn UW

Hoog Edelens dit een en ander ter g’Eerde

kennisse te brengen.—

Den

Jn Koop in d=o p=s van 12: p:s ijzertrossen goemoets

tot rd:s 8:: en 48: wittrossen tot rd:s 4:—: t pecs door Uw

qualiti

Hoog Edelens te hoog in prijs aangemerkt, dapus lij

gepasseerd wordende, dient in eerbiedig antwoord

dat men zich bij den inkoop van gemelde goemoed

Touwerken geleguleert heeft, naar de prijs bepaa: :s

„ling bij besluijt deezer begeering van den 28: Janu: 1742

Voor welke bepaalde prijsen wij ook op den 23: Februarij

n

L: L: aan den Equipage opziender Pieter wolsgaard op zijne ka„

bij een schriftelijk berigt dato 19: derzelver maand gegeven

kennisse

quali

de gege