closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een vaartuig met een last poort ter af„

haal belat het gebruik van de houtwer„

ken uit deese beschodien.

op de Zagoe bosschen word ook alle 563.

attintie gevestigd

§64:

de pagt der Sagoe bosschen op P„s Tikus voor

nog 5: jaaren laten Continueeren.

565:

om zich uijt de eijgen Bosschen van de benodigde

Houtwerken te voorzien, betuijgen wij, dat niets aan

gebrekt aan een groot vaartuijg met een Lastpoort

voorzien ons tot dus verze verhindert heeft, om van

het nodige alhier gerieft te worden.—

omtrendde.

Zagoe Bosschen en de daar uijt afge„

„vloeijde winsten, waar van het rendement tot het

najaar surcheerende, gelieven UW Hoog Edelens

zich verzeekert te houden dat wij op het accresse„

„ment derzelver inkomsten steeds alle onze attentie

gevestigd: laaten.

De zagoe Bosschen op Poeloe Tikus voor vijf gaa„

ren aan het volk van Boanoa tot rd:s 60: 'sjaars

verpagt, en op den 25:e October A:o p:o geexpireerd zijn„

„de, hebben wij na het aangeteekende der Resolutie

van den 14: November, dezelve voor nog 5: andere

andere jaaren aan dat volk na de voorige voor„

waarden afgestaan, en den Resident van Mani„

„pa teevens ordre gegeeven, om deeze pachtpennin„

„gen jaarlijks te encasseeren en bij zijn Comptoir

boekjes te verandwoorden.

Betreffende de

Worainen, uw Hoog Edelens

niet

het we

voordee

de agt.

weesen

werke

de Coll

geslooten