closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de goedgekeurde reparatie aan § 07:

het kruijthuijs aan de weskant

het door gebrek aan houtwerken geen

voortgang genomen.

doch zal bij bequame gelegenheid geschieden

588:

dank betuiging voor de verleende

satisfactie der opgelegde boete

die ten faveure der Diaconij is gekomen

589:

van Guericke is gelast geene andere wer„

ken onderhouden te neemen.

buijten voor kennisse van den Gouver„

neuk.

de

eR

werksaam is, met de noodige voorsorg omtrend het

artikel van Buskruijt

Dan daar wij met de hier gestelde en door uw Hoog

Edelens goedgekeurd ordre, tot de reparectie van het

kruijt Maguazijn aan de westkant, na den voorstel

van den Arthillerij Luijtenant Streck, door gebrek

aan Houtwerken, niet eerder een begin hebbende,

konnen maaken, zal die egter bij een bequaame ge„

„leegenheijd geschieden, wanneer wij niet in gebleeken

zullen blijven, den uijtslag daar van uw Hoog Ede„

lens almeede in eerbied te bedeelen.—

Onse neederige dank betuijgende weegens de

verleende Satisfactie aan den eerst geteekende, met

het opleggen der boete van drie maanden Gagie

aan den Capitain Militair en opziender der werken

van Geuricke, hebben we die boete doen komen

ten fabeure van de Diaconij Armen alhier.

Titier van en van de begeerte uwer Hoog Ede„

„lens, dat met de vordering der gebouwen, alle mo„

„gelijke voortvarentheid gebruijkt, en ex buijten voor

kennisse van den Gouverneur, geene onder handen geente

den

nomen word, voor dat de onder handen zijnde wer„

ken voltooigd zijn, hebben we ter narigt en obser„

„vantie Extract doen afgeeven aan voorschreeve op„

„tiender

520

gen