closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Berigt van gecommitteerde § 92.

Leeben weegens bevandene bederve Rijst

in het nieuwe gaan Maguazijn.

door den Heer Gouverneur met de baasen

inspectie genomen.

de oorsaak van dit bederff opgegeven

ook de middelen tot voorkoming van

verdere bederff aan de Rijst

Aangaadd

Timmeratien en Reparatien,

moeten wij uw Hoog Edelens vertoonenen,

een ter onser sitting van den 14: November A:o p=o

door de Gecommitteerde Leeden onser vergadering

de Bourghelles en Koenes in gedient berigt

te kenne gevende, datter in het Nieuwe graan Ma„

guazijn alhier, een groot gedeelte van de onderste laag

der Rijst, als een koek ter dikte van een hand breed,

aan den anderen kleevende ten eenemaalen bedor

„ven waren, doch waar van zij de quantiteid zo min„

konde opgeven, als zij de oorzaak van het bederf heb„

ben konnen ontdekken.

den Eerstgeteekende hier op zelfs, met de Baasen,

dek Timmerlieden en Metzelaars in spectie genamen

en deeze hier over onderhouden hebbende, gaven bij

een berigt te kennen, dat zulks waarschijnelijk ver„

„oorsaakt was, door de reegens, die van het dak op de

walmuur waar aan dit Pakhuijs gebouw is, Hor„

„tende, langs dezelve afloopen en door de grondves„

„ten van dat Pakhuijs doordringen en dus /: dewijl

geen afloop heeft :/ onder de houte vloer van dat,

gestigt blijft staan en in dien korzel indringd:

dat tot wering van dit inconvenient het best mi

„del was, om de gang welke tusschen de wal en het

Packhuijs is, met steenen te laten bevloeren en bij

wijse van een goot te maaken langs het geheele

Packhuijs; voorts een houte Goot onder het dak te

brengen