closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oor eenige verandering en reparatie aan„

t geboaw

die ook gevolg genomen heeft

de Materiaalen der afgebrooke vertuijzen

en wat zee in gelde bedragen

is door van Guericke C: S: opgegeven.

dezelve bedraagt, te zamen ƒ3985.13.

70

brengen; op dat het water door beijde die gooten

geleid, zich aan de eijnden van dat gebouw en door

de loopende Gooten kon uijtstorten.—

Dit voorstel bij ons aanneemelijk en als het beste

middel om de Rijst voor verder bederf te Conservee„

„ren, voorgekomen zijnde, hebben we ook de reparatie

dien Consorm laten gevolg neemen

dmaande begeerde uwer Hoog Edelens te vol„

doen, hebben weden Capitain van Guericke

gedemandeert om op te geeven welke zoorten van

bruijkbaare Materiaalen der afgebrookene Huysen door

hem ontfangen, reeds g'emploijeerd zyn en onder hem

als nog berusten, met last aan de Negotie Bedien„

„den omteevens op te geeven, hoeveel dezelve in gelden

bedragen; dit geschied zijnde vinden weons in staat

Hoogst dezelve thans te bedeelen, dat, de Materiaalen

die reeds g'emploijeerd, zo wel als die nog per restant

gebleeven zijn, bedraagen.

ƒ3628: 12:—:

het in A:o p:o per pub: vendutie verkogte en

welkers prevenu reeds in kas afgebraakt

bed:t

328: 11:—.

dat nog uijt de Generaale afbrake bekomen is

4000: p:s klinker steenen, waar van ten decle

reeds verbruijkt is, bedragende

28: 10:—:

3

zo dat, dit een en ander in't geheeld be„

„dragt een montand van

ƒ3985: 13:—:

En