closeTerug naar inventaris

Transcriptie

137 Den scheepstimmerman Laurens Landstroom

versogte vervoeding van rd„s 52:—:

door een schaps Timmerman

op den 14: 9ber: a:o p:o aan ons bij Requeste versoek gedaan

hebbende, om de vergoeding van Rd:s 52:—: door hem

aan mondkost aan de inlandse Timmerlieden, te

Manipa, geduurende het maaken van een Schouw

voor uijt verschooten, hebben wij den Resident van

Manipa gedemandeert daar na ondersoek te doen

dan vermits dien ons bij een berigt te kennen gaf dat

als ongepast, met reproche van de hand

geweesen.

deese penningen aldaar door diverse Jnlanders aan

hem Sandstroom bereeds gerestitueerd warerd is

zijn ongepast versoek met een reproche van de hand

geweesend:

men heeft den afslager vande § 228:

Ter voorkoming van fraudes of andere ongeleegen„

vendameester

heeden, welke den afslager van de vendumeester

en Curator aalites met de geincasseerde penninge

van verkogte goederen zoude konnen begaan, heb„

„ben wij op den 6=e Meij laatsteeden, op het versoek

van den Soldij boekhouder en vendumeester Lars„

rens van peren, besloten, desselfs afsla„

voortaan ten zijnen genoegen te laten Borgt

Borglaaten stellen voor 500: rd„s

stellen voor de somma van Rijxd:s 500: —:

onder het Hoofdeel van

P 138.

T Gurnizoen vereijscht de aan 1a„

of schoon de schikkingen nopens de Mlititaire

bakken g’approbeert is

„ling met opzigt onser gedaane schikkingen no„

„pens de Militaire Bakken, zo als dezelve ter onser

Resolutie

kan zui

de ordre

Mititairen

brekkige

is den

den Lui