closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aardt

met den ontfangst van 50: zwalpen van

gava zijn de bequaamste daar van afgegeven.

Mits het Transport van het § 14

gouvernement heeft men het kruijt

weederlaten probeeren,

van 172. vaten aan de Oostkant zijn

37: van 6: tot 15: voeten slaand

bevonden

en aan de toestamt van 530s vaten

109: voeten als even.

welke bij de parthijen eerst tot de verstre

king zullen dienen

En 600: vaten van 100. tot 120. voeten.

slaande, in reserve te houden

90

van 2 â 4: duijm Java bekomen hebbende, zijn de be„

quaamste daar van bij provisie aan de Arthillerij afgege„

„ven, ten eijnde het werk zijn voortgang kan hebben..—

Mits het Transport van ’t Gouvernement ook bedagt zijn„

„de om het kruijt dat zo wel in het oostzijdse, als in het

westzijdse Maguazijn geborgen leg, door de ordinaire Ge„

committeerdens, ten overstaan van den Capitain Militaia

Gabriel Nicolaas van Puericke en den Luijtenant

der Arthillerij Streck te laten probeeren, waar van de

berigten op den 21: April ingekomen en ter Resotutie

ginsereert zijnde, noteeren wij daar uijt, dat van de

172: vaten welke in het nieuwe Maquazijn aan de

Oostkant geborgen leggen, 37: vaten waren bevonden,

die van 60 tot 16: voeten hoog slaan.

dat van de 574: vaten welke in dat van de westzijde

geborgen waren, 109: vaten te vinden zijn, meede van

60: tot 15: voeten slaande, welke beijde partijen van 146:

vaten of 7300: lb: geoordeeld wierden het eerste te moe„

„ten geemploijeerd worden; gelijk wij den Arthillerij Luij„

tenant Streck ook gelast hebben dezelve appart bij de

Boeken inteneemen, om te dienen zo wel tot de verstrek„

„king, als tot het doen van salut schoten.

Terwijl ondertusschen de overige 600: vaten of 30000

lb, welke van 100: tot 120: voeten slaan, dus lange in de

beijde Maguazijnen kunnen bewaerd worden en in reset„

„ve gehouden, tot het voorige zal verschooten zijn.—

Betrekkelijk