closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eld:

i9

99

§ 198: Zo hebben we terzelver tijd beslooten, de uijtroe„

de geschikte tijd tot het Extirpatie werk

nader te bepalen

„zing deezer Boomen, gevolg te laten neemen op

de geschikste tijd, wanneer de omstandigheeden

zulks zullen toelaten, en welkers preciten tijd,

nader bepaald zoude werden

§ 194:

Terwijl ten aspecte van het verzogte door meermelden

Pelakehoe die blijkens Hongg dertoog

van a„o 1784:

Pelakahoe en zijne alsoeren, om bij de Compagnie

ingenade te werden aangenomen, hebben weten

reguarde tot denzelve, navolgens het beschree„

„vene bij het Hongij vertoog van den wel Edelen

Gestr: Heer Gouverneur van Pleuren gensereerd

ter Resolutie van den 26. December 1784: op den

aanklagte van dien hier vooren gewaagden

op de aanklagten van Arleka is geapp.

hindeerd geworden.

orangkaija van Nonalij Arlika C: S: met

zijn zoon Sapoe en zijn Neeff Hocate is geap„

„prekendeert geworden, dog zeedert uijt de boeijen

gechapeert en onder zijne Alfoeren op Nomalij

weeder terug gekeert beslooten, gemelden Pe

lakahoe meede te begrijpen onder die geenen

h: zeedert weeder na zijn Negarij terug

eerd.

welke door de benevolentie van uw Hoog Ede„

lens de Generaale amneste staan aangebooden

te worden, en denzelven gevolgelijk meede van

dat voorrigt laaten Iuisseeren mits egter alvoo„

„rens herwaards opkomende en der Gouverneur

meeken onder de geenen, welke de ge

behoorijk homage bewijsende.

ieraale amnette staan aangeboden te

dwierden

§ 195: