closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en den adjudant Lange in zijn plaats

g'imploijeerd.

§201.

den uijtszag deeser Commissie zal H:

H: Ed„s nader bedeeld worden.

§ 202:

de Bekruijssingen is nade ordre geschiet

Een geene Larrendraijers nog morderijen

in Nagelen vernomen.

§ 203:

onder de te doine Hongij zal den

aankamende Gouverneur de ver„

liende amnisti doen uijtroepen,

derwaards te vertrekken, hebben we in zijn steede g'em„

in de Alt

handelingen

ploijeerd den Adjudant Christiaan Hendrik Lang aerhonden

wij zullen dan ook niet in gebreeken blijven, bij re„

„toir van deeze commicianten, den uytslag van hunne

„zaak

zal ook

verrigtingen uw Hoog Edelens in eerbied te

bedeelen

de dook ons in Ed:o p:o gemaakt schikkingen tot de

menis

zer tot

Bekruijssingen aen staen ar 17.

avennen gedurende den Nagul oogst, uw Hoog

Edelens goedkuurige hebbende mogen weg„

dragen, vinden weons verpligt te bedeelen, dat

die ook in diervoegen gevolg genomen heeft, in

getrek

waar aan men niet ongegrond dient toete schri

aerlijk ge.

„ven, dat men geen Lorrendraijers, nog motse„

rijen in Nagulen vernomen heeft.

Ten aanzien van de

Han H:

kern ge

Inlandse Zaaken, ons te vooren

gekomen zijnde, de approbatie uwer Hoog Edl„:

„lens, dat men zoude probeeren, of men met mo„

derates maatregulen het dogmerk in de heeld

„ling der rust en vreede zal konnen bereijken;

vereeren wij ons Hoogst Dezelve te bedeelen

zeeke

dat den tweeden teekenaar onder de te doene

Hongij, de door uw Hoog Edelens verleend

amnesti

2in