closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„d

101

dem„

in de Alboeren door vriendelijke be„

amnesti zal doen uijtroepen, mistg:s de Alfoeren

kondelingen aan de Comp„e tragten te

2angnerknden

door vriendelijke behandelingen aan de Compag„

„nie tragten te verainden.

ne

5204:

voorts de zaaken omtrend de volkeren der aand

heurone

de zaak nopens de Negorij Saleman

zel ook anderzogt worden.

Ceram Nood Cust geleegen Negorij Saleman

onderzoek en afdoen zal.

Omtrend de Leverantie van Houtwerken geeven

§ 205:

men is en ophoudelijk beesig met aen jnlan„

der tot de leverantie van hout teanimeren we UW Hoog Edelens eerbied kennis, dat men

alhier onophoudelijk beesig is om den jnlander

daar toe te animeeren, en waar in men voor al

op Bouro, ook wel geslaagd is; doch ’t gebrek

aan een bekwaan vaartuijg in ’t gepasseerde Jaar

gebrek aan een vaartuig is tot den afhaal hin is tot den afhaal derzelve, tot heeden toe, nog

derlijk geweest.

hinderlijk geweest.

§ 206: Neevens uw Hoog Edelens veel gerespeteerde

Hun H: Ed„s recommandatie nopens de

nadere Missive van den 31: december 1787: heb„

herw:s gesondene maleijdse brieff:

ben wij ook ontfangen een Translaat Maleijdsche

brief van zeekere Radja en orangkaija Moeda

van Nussanive, waar omtrent uw Hoog Ede„

„lens begeeren dat ingevalle de daar bij geal„

„lequeerde positien met de waarheijd quadreeren

men, als aan daar op zo veel mogelijk reflectie

zeekere Radja moeda van Nussanive.

zoude slaan.—

§ 207: