closeTerug naar inventaris

Transcriptie

buijten deeze zijn geen vermogende Lieder

aan handen om twee Barken te kun„

„nen aanhouden

§ 233:

dank betuijging voor de verleende conces„

„sie H: H: Ed:

ten eijnde bekende handelaren in hunne

terug reijse Maccasser mogen aandoen

op de remarques van de Henig S: 234:

Meer

ter en derecommandatie van 4: f: Ed:

„naaren aan handen zijn, en Hoogst Dezelve

derhalven hebben gepersisteert bij het g’eerd be

„sluijt van den jaare 1784: volgens welke aan

den Gouverneur, fiscaal en Equipagie meester

geen vrijheijd gelaten word, om te mogen nege

oordeele

„tieeren.—

leener

vinden we ons verplicht uw Hoog Edelenv batan

in eerbied onder het dog te brengen; dat buijten

den Gouverneur, Fiscaal en Equipagemeester

weijnig vermogende Lieden hier aan handen en Macc

nt: A60

zijn, om van de verleende Concessie uwer Hoo„

Edelens tot het emploij van een of twee Barken

gebruyk te konnen maaken.—

Wij mogen intusschen niet afzijn onze verplie

ting te betuijgen voor de gunstige Concessie uw

Hoog Edelens ten eijnde bekende en goede

handelaaren in derzelver te rug reijse van hier pern

zecker

Maccasser moogen aan doen, en wij kunnen

met grond veronderstellen dat zulks hen zal

amimeeren tot den overvoer van Rijst, wij zij al

„ders leedig van hier vertrekkende, geën uijtzigt ho

selver

„erende

„den hunne terug reijze vergoed te krijgen.

Dog op de zemarques der Heeren Meesters

bij Extract Missive van den 12: December 1786.

onder de Materie van Amboina 526: 27: 28 en

de