closeTerug naar inventaris

Transcriptie

doet daar om verzoek bij d: H: Ed:

5 24

3:

de bevordering van Een Extra ord:r vuur„

„werker en een bonbardier door H: H:

Ed: g’improbeerd.

zulk is bij ’t Reglement tit: 7: 53:

egter toegestaand.

reedenen waarom dezelve daar toe

zijn aangesteld.

erlangen en dus hier bij de soldij boeken op schuld

reekening moet voortloopen, met instantig verzoek

dat wij uw Hoog Edelens dientwegen mogte voor dragen

ter erlanginging zijner zoldij reekeningen, mogen wij der„

„halven niet af zijn die instantie bij deezen ten gunstigste te

apprijeren.—

De bevordering van den Bombardier Jan Hendrik

Lubs tot Extra ordinail vuurwerk, en die van den

cannonie& Gerrit de Haard tot Bombardiea door

uw Hoog Edelens geimprobeert wordende, als

strijdig met het Reglement, onder te kenne gave, dat

zij beijde nog wat wagt en moeten, vrienden we ons

verpligt Hoogst Dezelve in eerbied voor te houden

datwijl het Reglement op de bevordering der Die„

naaren van den 29:e September 1767:, tit: 7: 8 3: zegt,

dat ordinaire en Extra ordinaire vuurwerkers en

mindere Arthilleristen op de buijten Comptoiren ge„

„maakt mogen worden; wij dus zijn overgegaan, tot

de aanstelling van voornoemden Jan Hendrik

Lubs tot Extra ordinair vuurwerker en sehrit de

Haan tot Bombardier, te meed, om dat die Lieder

bekwaam en niet wel beeter tot een Langer verbleijff

teanimeeren waren, in een plaats als hier, daar 1.

gemeen jnlanders zijnde, goede officieren ten uijtersten

noodig hadden, en dat boven des, den ordinair vruk„

„ker Riso, te dier tijd zijne verplaatsing van hier had

versogt

in

_„

verzoe

hunne

dccoma

dienaar

Dr

Schu