closeTerug naar inventaris

Transcriptie

120

Kl

thans

Hoog

de

het surplus van zijn sergants gagie„

geaccordeert, zeedert A„o 1786

5 241

de Acte van den Predikant Feij is

meede niet aangekomen.

de toegelegde verhoging van gagie

pgebragt zedert 18: xber 11787:

5242:

de soldij Reekening van den Eersten keegt

Coomans niet ontfangen zijnde

108

„ve, niet heeft mogen jouisseeren van de Iagie als

„vaandrig, hebben wij om die reeden en op zijn daar

toe gedaan verzoek de soldij Bedienden gequalfi„

„ceert, denzelven voor de vaandrigs Gagie of het sur„

„plus van het geene hij als sergeant tot heeden geno„

„ten heeft, te laten opbrengen zeedert den 15: Secem„

ber 1786: op zeedert de dagteekening uwer Hoog

Edelens veel g’Eerde Missive.

Gelijk wij inseleea vol gen de Solaij Redien den achier

qualificatie hebben moeten verleenen, om den Pre„

„dikant Johan Coenraad Feij, die door

het achter blijven van zijne Acte van de door Uw

Hoog Edelens toegelegde verhooging in Ga„

„gie niet heeft konnen profiteeren, bij de Soldij

Boeken te laaten opbrengen, zeedert de dagtee„

„kening uwea Hoog Edelens gerespecteerde

Missive de dato 18: December 1787: ten eijnde

gemelden Predikant konde gaudeeren van de

gagie naar de bepaaling bij ’t reglement.

Terzelver tijd ons door den Eerste klerk Aril

Coomans bij Request te kenne gegeeven

zijnde, dat hij van Ternaten vertrokken en in„

„tusschen ter dienst presteering alhier aangehou„

„den zijnde, zeedert zijne Copia Zoldij Reekening,

nog van Ternaten nog van Batavia heeft mogen

erlangan