closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bli

de

2:

2

m

die hij om neverstaande reenenen nog nies

konde verlaaten.

§ 251:

dat verdere verrigtingen word bedeeld

in dienst aangenomeno perzoonin

§ 252.

andere daar teegen uijt den diensts gesteld

en welken tusschen tijd hij zien zoude, zo daa„

„nige middelen in ’t werk te stellen, als hij nodig

zoude oordeelen tot voorkoming van Armoede

van gemelde zijne famielis, en om dat hij teevens

had, datter voor hem eenig geld te Batavia zoud

zijn, waar na hij gaarne eerst onderzoek wilde

8.

doenen

Vvervolg van dit Hoofdeel vereijscht de Com„

„municatie, die wij de eere hebben thans te doen,

van onze verdere verrigtingen en bestellingen,

en aanvang maakende met de door ons teegens

de gewoone besoldingen in dienst aangenomen

persoonen, die bestaan in.—

5: Soldaaten.

7: Handlangers bij de Arthillerij

3: omloopende eermeesters en

17: Mattroosen; daar onder 6: Javaanen die hier

bij particuliers Handelaars gevaaren hebbende

ons verzogt hebben wij zig bij de Comp: te

mogen en gageeren.

Waar teegens wij om haare ondeugden, ou„

„derdom en gebreeken, weeder ontslagen hebben

5: Soldaaten en

4: Inlandse Mattroosen

§ 253:

gi.