closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10„

er

111

§ 253: Mitsgaders bij de Soldij boeken laten afschrij„

de gegie van de scheepelingen der ver„

ven de gagien van.

otte Bark, bij de bosten afgeschree„

ven.

1. Europeese onderstuuman

1:

_=o Quartiermeester

_=o en

3.

7: Iavaanse Mattrosen, die met de Chialoup

Batavias welvaren zijn absent gebleven.

Door de optreeding van een sergeant tot Adju„

§ 254:

4: Corporaals tot sergianten be„

„vorderd

„dant in ’t Guarnizoen, mitsgaders door overleij„

„den en vertrek van andere 4: Sergeanten, heb„

„ben wij meede vier Corperaals tot sergeanten bevordert.

De soldaten aan de Pen Iohan Fredrik

§ 255:

Muller en Jan Hendrik Martens

en 2: soldaten aan de per tot J:o Aders„

„tent,

beijde van Amboina en Europeesen bloede, hebben

we, uijt aanmerking hunner lang jaarige dien„

„sten op het secretarij comptoir en hun verband tijd

ruijm g’expireert zijnde, tot jong Assistenten be„

„vordert.—

Van Ternate alhier met afschreeve Gagien aan„

§ 25.6:

Een Jorg Advistent en t soldaat aan de pen van

surate mit afgeschreeve gagi aa gekomen zijnde, den jong Assistent Iohan

gekomen

Nicolaas Agaats en soldaat aan de pen„

willem Agaats, hebben wij uijt conside„

„ratie van hun armoedigen staat zowel, als ten

reguarde van het aangeschreevene door de heeren

17: en