closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 260

woets om andre, mnie hes aer de pertent

orden winkelier en Caffier zal moezen

gchend.

§ 2.61.

Notitie der in dit jaar gemaakte

edeeling gaan onder de bijlagen over„

113

dat eiverzoeken onder waren strijdig teegen de ordre

gegrona is.

Wel is waar, dat wij onder de gehoudene Besoigne

in a:o p:o daar van geen gewag gemaakt hebben,

doch zulks is geschied, om dat uw Hoog Ede„

„lens bij voornoemde brief van den. 15: December

1786: hebben gelieven te zeggen, dat men bij het

oude moet blijven, buijten de toevoeging van

nog een p:r Cent en voorts geene nieuwigheeden

in tevoeren.—

an wij vinden ons als nu verplicht uw

Hoog Edelens te verzoeken, om ons met Hoogst

Derzelver ordre te willen versterken, wie het

derde percemt voor den winkclier en Cassiea

zal moeten misschen.—

Inder de bijlagen deezes, vereeren wij ons

uw Hoog Edelens aantebieden, eene

Notitie der verdeeling van het Middel van

bestaan voor de Dienaaren uijt de in deezen Jaar„

ingeooste Garioffel Nagulen, bedragende een

montant van Ed:s 38288: 12:¼: aan ieder

maanden, of van primo September. A:o p:o tot

ultimo Augustits van dit loopend jaar 1788:

en na de daar bij gemaakte verdeling, hebben

wij ook gedagte penningen laaten uijtreijken.

§262: