closeTerug naar inventaris

Transcriptie

word in het breede aangehaald

„der te zeggen:/ en om ons met Hoogst Dezelve order

te munieeren hoedanig voortaan gehandeld moe

worden met de twee p:r Cent die den Cassier en Teg

„cretaris van den Landraad, voor hun genooten

heeft, uw Hoog Edelens goedgevonden

hebben, te ordonneeren, om den winkelier en

Cassiea, nu en in het vervolg te laten behouden

de twee percent die hij als winkelier alleen g

„trokken heeft, zonder meer, en de twee percent

van den Cassiex te verdeelen, tusschen den Er„

„thillerij Luijtenant en den secretaris van den

Zandraad, ieder voor de helft.

Wij hebben te dicr tijd op het versoek van den voor„

noemden Bangeman, uw Hoog Edelens

zijne instantie bij brief van den 30:e September

1786: voorgedragen, om dat het Request een dris

leedig versoek inhield, en hebben daar bij aange„

„haald, dat daar bij versoeken voorkomen strij„

„dig teegen de permanente ordre, die in vroegere

tijden, op de van hier gedane voordragten, door

uw Hoog Edelens geapprobeert zijn.—

En wij moeten derhalven veronderstellen dat

uw Hoog Edelens in de verbeelding zijn ge

weest, dat Bangeman twee p:r Cent: als. wind„

„kelier, en als kassier wiets genood, zo als bij zijn

Request, door hem is aangehaald, en waar op

eijgentlijk, onse remarque bij voorschreeven brief,

dat

„zor

or de

gen

Noto

endeelin