closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En wij hebben dienvolgende beslooten, in dat versoek te Co„

„descendeeren, weshalven wij de vrijheijd gebruijken het voor„

schuttuur uw Hoog Edelheeden, nevens deeze in„

eerbied aan te bieden en Hoogst dezelve met en van wed

„gen den tweeden teekenaar deezes om de aangehaalde

reeden instantig te verzoeken, zijn EE: van de vergoeding

aangemelde te kort gekomene 179680: lb: Rijst zo niet

ten eenemaale ten minsten voor de helft te libereeren

en andere helfte leegen inkoops prijs in Cassa te laten

voldoen, ter gemoedkoming van eene schaade, die

wij wanneer veronderstellen konnen dat door zijn

EEd:e toe doen ofte schuld veroorzaakt is.

Wij bevrijmoedigen ons wijders met alle hoog achtin

en veneratie ons te subscribeeren /:onderstond:/ Hoog

Edele Gestrenge Groot Achtbaare Heer en wel

Edele Gestrenge Heeren /:lager:/ uw Hoog E:del„

heedens zeer oodmoedige en Gehoorsaame Dienaren

/:was geteekend:/ A: de Bock, J: A: Schilling

r3. Smissaert, A: L: van Hamel, I: Hoged,

waert, w: J: de Bourghelles, L: van Jperer

en F L: Brusz: /:in margine:/ Ambgina

in ’t Casteel Nieuw vectoria den 2=e Junij A„o 1788:4

Accondeert:

Brus

Ssecret„s