closeTerug naar inventaris

Transcriptie

118

C

Wij hebben in onze bij een komst op den 24:e der gepas„

„seerde maand Maij, over dat supplicq gebesoigneerd,

en aangemerkt dat het daar bij aangehaalde, niet

alleen in alleid deelen met de waarheijd quadrecrd,

„maar dat deeze te kortkooming moet geattribueerd

worden aan de stoffigheijd der Rijst, welke met

het te Bouro ter houw gekomen schip de Tilvere

Leeuw alhier successive is aangebragt en in de

Pakhuijsen bewaard geworden, van welkers sleg„

„te gesteldheid wij reeds de vrijheijd gebruijkt heb„

ben, uw Hoog Edelens bij onse Letteren van

den 30:e September 1785: onder §292: eerbiedig

ter kennisse te brengen dat zijn Edele /: te dier tijd

Hoofd Administrateur zijnde:/ heeft vertoond

dat zijn Ed: de Rijst welke uijt de lading van de

zilvere Leeuw successive per de pantjallangs

van Bouro is aangebragt, zo stegt bevond, dat

Denzelven ter zijner dekking twee gecommitteer„

„dens uijt onse vergadering verzogt, om dat

graan te examineeren, welke op den 10:e September

van hun berigt, onder de bijlagen gevoed dienden

en raporteerden, dat zij een quantiteijd van

471179: lb: gevisiteerd hebbende, de korrels meesten„

„deels aan stukken en volstof bevonden hadden;

westhalven in die tijd reeds bedugting ontstond

dat hier op eene excessive spillagie zoude vallen,