closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Copia.

Eerbiedig Berigt,

bij forma van

dag Register

betreffende de redse en verrigtingen

van de Commissianten aan de Noord

Cust van Groot Ceram opgedraa„

„gen.

Aan den Wel Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren Heere,

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indië, mitsgaders

Gouverneur en Directeur der Provintie

Amboina.

Aanvang neemende op

L: M:

Sondag

den 21: October A=o 1787: des nademiddags te half 3: uuren

wanneer wij de eere hadden van uwelEdele Gstr: Groot Agtb:

onse depeche te erlangen en op het eerbiedigste afscheid ke moo„

„gen neemen vervoegde zich de needrige teekenaaren op de Corre

Corre Nathudij lieten ten eersten op het seijn, met het roeren

3

van