closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2E

herkende; dat Pattij. Latu ten eersten gem: vijff Persoonen, di als

Massanaijers bij hem dienden, ordonneerde, op de twee mansperzoo„

„nen aan tevallen zeggende de koppen zijn voor ulieden, maar de

Satoemboe en het geene daar in is, voor mij waar op Pattij Latu

op deeze menschen eerst aangevallen hebbende, deeze zig dapper had„

„den verweerd, zodanig dat het hem zijn leeven zoude gekost zijn,

was Manane daar op niet met een parring toegeschooten, dog

deese met een Ioerana of korte Piek onder den regter arm

gekwest geworden zijnde, moesten zij alle de Vlugt naar het

Bosch neumen, laatende: bij die geleegenheid den meergem: orangkaija

Pattij Latue zijn snaphaan en Rotting bij die schermitzeling

op de plaats leggen, die door hun Parthij zijn opgeraapt en meede

genomen geworden: dat gem: Praauwtje 's nagts van daar weeder

vertrocken zijnde, Pattij Latu de relatanten had gelast, om bij hun

verscheming te Manipa, zo wel als op Amboin, te moeten

zeggen, dat zij door de Papoen zijn overrompeld geworden en het

geene zij ook tot dus verre getrouwelijk hadden nagekomen.

Dat Pattij Latux vervolgens op Ambon bij zijn verscheining

voor den welEd: Gestr: Groot Acht: Heer Gouverneur van Pleuren,

ook werkelijk aan Hoogst gem: Gebieder zijn nood had geklaagd,

niet te zeggen, dat hij door de Sapoén in zijn vaartuig is over„

„rompele en daar door, zijn klederagien, Rotting en snaphaan

is kwijt geraakt geworden.

Dat welmelde gebieder, hem Pattij Latu, toen weeder een

ander