closeTerug naar inventaris

Transcriptie

andere Rotting, een geele kamisool en een rood Neusdoek, had present

gedaan, en welke kleederagien, hij meede na Lissabatta had genomen

Den Radja van Sawaij, die ons alhier is te gemoed gekomen en bij

het verhaalen zeezer gebeurtenis present was, betuijgden meede, dat

Pattij Latu te dier tijd aan hem Radja, bij zijn aanweezen op

Ambon, onder vertooning van gem: Rotting, kamisool en Neus„

„doek, had verhaald, hoe hij op zijne reise, door de Papoén is over„

„vallen, en beroofd geworden, dog dat gem: radja egter meede

die ronte gedaan hebbende, van geene Papoes vaartuig te dier tijd

had vernomen.

vervolgens aan de ingesertenen van de Negorij nauwkeurig af„

„vragende, wie of kimilaha was, en of hij hem geneegen zijn; zo

verklaarden zij eenpaariglijk, dat kimilahas voorouders, Ja zelfs

zijn vader, orangkaija van Lissabatta zijn geweest, en zij hem ij

dien Hoofde, zo wel, als om dat hij hun altoos met goede Raad

en daad had g’adsisteerd, zeer veel agting toedragen, wijl an„

„ders het geheele Negorijs volk, reeds lange na Noekoe of wo

Batjang zoude zijn overgelopen.

Dat kimilaha, nu: 5: d 6: Jaaren geleeden, hoen de Negorij voo

woekoe gedwongen wierd, om met dien Rebel t' samen te

spannen, van Lissabatta was vertrocken en zig te Mamipa, eens

bij den Resident sluijter, en vervolgens bij den presenten Resident

van Capello, als moerit nad g’engagieerd; dat hij ook n