closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39:

koomen zullen afgekapt zijn, ons teevens met betraande

oogen betuijgende, dat zijn hart en ziel, altoos ten Dienste van

de E: Comp=e: zal zijn, to meer hij nu gezien en ondervonden

had, dat d’E Comp:e en den presenten Edele Heer Gouver„

„neur van Ambon, meedelijdene en regtvaardigt is, en hem

neevens zijn volk, dat genoegen hebben gelieven te bewijsen,

van zijn zoon Kakiasang tot orangkaija van

Nonialij en Capitain van de fanirie van het rivier

Soppalewa, welke zijn vooronders zeedert lange Jaa„

„ren altoos bekleed hadden, weeder aan te stellen,

in steede van zijn grootste vijand Arleka —:

wij zouden hem Pelakahoe met geweld wel in

het vaartuig hebben kunnen krijgen, waaren wij niet

te wel overtuijge, dat zulks niet aan de intentie van

uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: zal b'andwoord hebben

daar. wij oogen scheinelijk konnen bemerken, dat 's mans

bevreesheijd voor de boeijen, waar uit hij ontkomen is,

en welke hij nog in geheugen houd, hem zulx verhin„

„derde, weshalven wij ons alleen met zijne belof„

„tens en verzeekeringen te vreeden houdende

hen nog maals op het kragtigste aanrecom„

„mandeerde om met zijn zoon en verdere Al„

„phoeren d’ E Comp=e: getrouw te blijven, en wan„

„neer uwel Ed Gestr: Groot Agtb: alhier

Volk