closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40

volk en vaartuigen in ’t aanstaande Jaar mogte zenden, om de

specerij boomen te extirpeeren, hij het zelve getrouw moet

aanwijsen, ter plaatse daar ze te vinden zijn, en niet verbor„

„gen te houden, ook dezelve te helpen Catirpeeren, en voorts„

zo veel mogelijk te beletten dat hij nog zijn volk, niet over de

gebergtens na kauwa gaan, om de Alphoeren van Kauwa en

die bij Arleka zijn, te b'oorlogen en te koppe snellen

op dit een en ander beloofde hij Pelakahoe, getrouwe„

„lijk te zullen nakomen en van deese recommandatien

niets in ’t minste te zullen afwijken, verzoekende aan

den eerstgeteekende in ’t bijzonder, om uwelEd: Gestre groot

Agtb: van zijne dank erkentenisse voor Hoogst Desselfs

weldaaden, aan hem en zijn zoon beweesen, mitsgaders

van zijne rever en getrouwigheid, te verzeekeren; welke

hem meede beloofd wierd te zullen doen, waar na wij de

van Maloang heeden morgen aangebragte tE: bossen,

takken en blaaden van Nooten, op ’t zee strand met vuur ver„

„brand hebbende, gingen wij 's namiddags te half 5: uuren

weeder na boord, verzeld van den zoon van Telakahoe„

Deeze bij ons aanboore koomende, verzeekerden ons, dat

zijn: volk eerst gepermitteerd hadden, dat zijn vader mee„

„de na Ambon mogte vertrekken, doch zeedert ons aan„

„weezen te Sawaij vernoomen hebbende, dat den Inlander

van Hatiling, Marette, die met den Commandant

Forkens na Ambon is vertrokken; aldaar is

opgepakt