closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L:r C:

L:a D:

51

Aan den Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaren Heer,

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indie, mitsgaders Gouverneur

en directeur deser Provintie, &=a: W= &a;2:

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaren Heer

Dan needrige tekenaar hebbe de Eere Uuwel Edele Gestr„ Groot

Agtb: eerbiedig te berigten, dat geene hollandse ijzer trossen, meer

p=r restant zijn; dewelke dog ten hoogt benodigt, voor de alhier

zijnde Pantjalling, voor Talreeps, hangers, Mantels Dirk,

Pardoens &=a: waar tor geen goemoets, g'emploieerd kan worden

versoeke uwel Edele Gestr: Groot Agtb: qualificatie

om Particuliere inkoop te mogen doen, van ses p=s: ijzer

Trossen â 25. rd=s 1 p=s

waar na ik de vrijheid neeme mij met de grootste eer„

„bied en diepste respect te onderschrijven /:onderstond:/ wel

Edele Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/ uwel Ed: Gestr: Agtb:

onderdaanige en trouwschuldige Dienaar /:was geteekend:/

P: Wolsgaara /:inmargine:/ Amboina in ’t Casteel

Nieuw Victoria den 24: September 1787:

Aan als Even

In voldoening aan het Politicq Raads besluijt

van