closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52:

van den E: deser hebben de ondergeteekendens uit de Hoofd Admin

„stratie ontfangen en ten overstaan van den koopman en Fiscaal

M=r Abraham Louis van Hamel in zee gestort een quanti

„teijt van Twee hondert Negen en Dertigh Ponden staff van

Nagulen het welk de eere hebben Uwel Ed: Gestr: Groot

Agtb: te berigten, noemende ons voorts met de diepste eerbied/ om„

„derstond:/ wel Ed: Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/ uwel Edele

Gestr: Groot Agtb: gehoorsaame en trouwschuldige Dienaa

„ren /:was geteekend:/ K: Koenes en B=t Riso /: inmarij„

Amboina den 12: 8ber: 1787: /:lager/ ter minen Overstan

/:geteekend:/ A: L: van Hamel.

Rendement van sodanige Lijwaten als 'er op den 28: derer 1

L: E:

de kleede winkel ten overstaan van den E: E: opperkoopman en Hoofd Administrateur

Johan Adam Schilling en ter Presentie van de daar toe benoemde Gecom„

„mitteerdens den onderkoopman Laurens Van Speren en den Soldij overdra

„ger Nicolaas Eijke verkogt zijn te weeten

kosten

Cormandelse

Inkoops

uuijtkoops na astrer de winkten Geefd der

van 5: prC=t:

1

14:

2 „: Guinees gem: gebl: cust 3: z=t

1

194: 19:—: ƒ 266:17: 4:ƒ 71: 18:4:ƒ 37:: -a

25:

Deekens gecattoeneerde C=t kleene

87: 8:8„ 140: 16:12:„ 53: 8: 4:„ 64:: 2:1

Geeft JrC=t door den anderen/

ƒ 44: 1/5:

Sourats

73:

T„s Karrikams kleene roode

ƒ

128:13:4ƒ 216: 1:8:ƒ 87: 8:4:ƒ 68:—8

16:

Pothasen

33: 5:—„ 60: 4:—:„ 26: 19:—„ 81: —:

Heeft PC=r door den anderen

1

ƒ

ƒ 70:/½

Somma Rd=s 444: 5:12: ƒ 6823:19:8 ƒ 239:13:12ƒ 53:34

/:Onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw victoria

adij 29: Novemb: 1787: /:was geteekend:/ J: A: Schilling /:in ’t midden:/: Geteekend:/ W:

De Bourghelles /:in margine:/ ons present /:geteekend:/ L: van Sperch en N: Eyk:

Aan

L=a