closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56:.

L: B:

te noemen /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Groot Agtb:

Heer /:lager:/ Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: onderdaanige en

trouwschuldige Dienaaren /:was, geteekend:/ L=r Wolfgaerd en

F: O Strouwskij /:inmargine:/ Amboina Nieuw victoria

den 8: December 1787: /:lager:/ ten mijnen overstaan /:geteekent/

A: L: van Hamel

Aan als vooren

Naar Jaarlijkse ukantie hebben de ondergeteekende

Leeden met den koopman en Fiscaal M=r Abraham

Louis van Hamel verzela van den rooij en respecti„

ve wijkmeesters geschouwt s' Heeren wegen en Bruggen &=a

zo hebben wij de eere Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: in eerbied

k berigten dat deselve in het algemeen zuiver, schoon en wel

bevonden zijn mitsg=s ieder huijs met de bepaalde water

Bamboessen voor de onverhoopte Brand voorsien

Waar meede verhoopende aan de Geerde intentie van

Uwel Ed: Gestr: Groot Agtbaare voldaan t hebben noa

„me wij ons met diepste eerbied /:onderstond:/ wel Edele

Gestrenge Groot Agtbaare Heer /:lager:/ uwel Ed:

Gestr: Groot Agtb=s: zeer onderdaanigen en trouwschuld

„gen Dienaaren; /:was geteekend:/ P=r Wolfgaerd

en F: OStrouwskij /:in ’t midden stond:/ ten miner

overstaan /: geteekend:/ A: L: van Hamel /:in margine:

Amboina den 31: December 1787: /:lager:/ als

rooijmeester