closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58:

L: K:

voor op 22: voeten schaars-

Agter op 23: voeten schaars—

waar meede verhoop aan de Hoog g’eerde intentie van

uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en wel Ed: Agtb: voldaan

te hebben, zo neeme de vrijheid van met alle eerbied

te onderschrijven /:onderstond./. wel Ed: Gestr: Groot

Agtb: Heer en Wel Ed: Agtb: Heer /:lager:/ Uwel Ed:

Gestr: Groot Agtb: en Uwel Ed: Agtb: onderdaanige en

trouw schuldige Dienaaren /:was geteekend:/ L=: wolsgaen

en Harmanus de Vries /:in margine:/ Amboina in

’t Casteel Nieuw victoria den 29: Jannuarij a=o: 1788:

Aan als Even

Den Needrige teekenaar geeft; Uwel Ed: Astr: Groot Agtb: en

uwel Ed: Agtb: Eerbiedigt te kenne dat geen genoegzaam voorraad

van boemoet Touw werk p=r restant is, dat de aanstaande noodige

verstrekking aan de vaartuijgen diend voldaan te worden, weshal„

„ven Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en Uwel Ed: Agtb: versoeke om

te moge leeveren 8: p=s Cabel touwen: van 9. d=m: 4: p=s d=o: van dd=m

4: p=s: d=o: van 7: d=m: en 8: P=r: van 4. d=m 24: p=s ijzer trossen en 48p:s

wieltrossen volgens de bepaalde Comp:s Prijs, en die somma nij

Comp=s: Cassa t mogen ontvangen —.

Waar meede verhoope aan de Hooge G'eerde intentie van

uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en Uwel Edele Agtbare

voldaan te hebben, de vrijheid neemt mij met alle

eerbied en verschuldigde respect te noemen /ondertond:/

welE