closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: a: C:

59:

Wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heer en Wel Ed: Agtb: Heer

/:lager:/ uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en Uwel Ed Agtb: onder

„daanige en trouwschuldige Dienaar /:was geteekend:/ L=r

wolsgaerd /:in margine:/ Amboina in ’t Casteel nieuw

victoria den 19: Februarij A:o 1788:

Aan den wel Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren, Heere

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands Indië-

mitsg=s

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare

Heer

En naarvolging Uwer wel Edele Gestrenge Groot

Agtbaare g’eerde order hebben wij ondergeteekende scheeps„

„timmerlieden naauwkeurig g’examineerd de groote orembaaij van

uwel Ed: Gestr: Groot Agtb:, inberigten desweegen; dat wij

deselve hegt en sterk getimmert hebben, en dus een nieuwe

Nagel zijnde, van de beste rondhoute, vaderlandsche zeijlen

en touwerk voorsien, is lang 72:½: en breed 13: voeten

met een vast der en twee kamers, buijten de verdere

bergplaatsen voor rivres Equipagie en ammunitie

goederen.

En