closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: G:

67

Rapport

Aan den wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer,

Aariaan de Bock

Raad van Nederlands India mitsg=s Gouver„

„neur en Directeure dezer Provintie,

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer,

uwel Ed: Gestrenge, in schuldige naarkoming uwer wel

Edele Gestrenge zeer gevinnereerde ordres wij hebben on„

„dergeteekendens Corporaal en soldaaten bescheiden op

de Post. Baguala, in de Negorijen Baquala; Iulij,

waaij, en klein Autumurij met de uijterste Exactitudl ge„

„visiteerd, zo wel de Huijsen als Huijtjes en Tuijne zo

in de Negorij als boschen, mitsgaders alle verhoole of

suspecte plaatsen alwaar onse kragtens eenige spe„

„cerijen zoude kunnen verbergen gehouden worden, en die„

„nen van dese verregting voor eerbiedig rapport, dat wij

geen de minste specerijen gevonden, nog niets van die

natuure ontdekt hebben; waar omtrend eenige verdin„

„king zoude kunnen vallen

Hier meede hopen wij nedrig te zullen hebben voldaan

en noemen ons met de diepste eerbiedig ontzag /:onderstond:/

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

/:lager:/ uwelEd: Gestr: zeer onderdaanige en gehoorzame

Dienaar