closeTerug naar inventaris

Transcriptie

66„

L

Wel Edele Gestrenge Heeren

6

De overheiden van het schip het zoo„ geeve met alle verschuldig„

„digde eerbied te kennen dat zij reeds meenigmaalen door hun

ondergestelde scheepelingen zijn verzogt om twee maan„

„den gagie alhier te mogen genieten al dus zig van ’t Een

en ander te kunnen voorzien.

Daar om zo gebruijk den needrigsten teekenaar de vrij„

„heid om het uwel Edele Gestrenges voor te dragen

en gebruijke de vrijheid van mij met eerbred t noemen

/:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Heeren /:lager:/

uwel Ed: Gestrengens zeer onderdaanige Dienaar

/:was geteekend:/ P=r Hartman /:in margine:/ Ambon

C

den 10: Maart a=o: 1788: —:

Negorijs off Stads Cassa,

L=a 6:

Dabet

Chredit

1787: P: Aprila Restant in Cassa d=s 89:

17:

1787:

23

Aprilf:

den Capitain Militair en op„

„zigter der werken Gabriel Vi„

„colaas van Guericke, voor de

leverantie van mopsteenen

en metzel kalk tot het ma„

„ken van een gemetzelde goot

langs de Z=d w=t kant van het

Casteels plein vide ordonnantie

van heden

86: —:

Rd=s

3: 17:—

1788:

febr:

ult:

Restant in Cassa

Somma . Rd=s 89:4:

/:onderstond:/

Ambo

rina

Nieuw Victoria ult=o Februarij

A=o 1788: /:was geteekend:/ A: L: van

Hamel —:

Rapport Aan