closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: q:

69.

Aan den Wel Edele Gestrenge Groot Agtbare. Heer

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands Indie mitsg=s: afgaande,

en

Den Wel Edele Agtbare Heer

Johan Adam Schilling

G'eligeerd gouverneurs en directeurs deser provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heeren

ondergeteekende Corporaal en soldaten, bescheiden

Poste Kusfanive vereeren zig uwE Wel Edele

renge Groot Agtbare te berigten dat zij onder de

stricten van Nusfanive en onderhorige verimessing en

ijlale, mitsg=s tatuhalat, de; Bosschen en huijsen zo

ract mogelijk gevisiteerd dog geene garioffel Nagu„

„len gevonden hebben, dan alleen een kleine quanti„

„teit welke hier /: nevens gevoegd:/ hen door een vrouw van

Nusfanive zijn ter hand gesteld, onder te kenne gave

dat zij niemand hadde gehad dezelve ter schale t bren„

„gen, mits hare ziekt in welke wij haar gevonden

hebben daar toe ook niet in staat is geweest

waar meede verhoopen aan de zeer g’eerde Inkentie

uwer wel Edele Gestrenge Groot Agtbare te hebben

voldaan