closeTerug naar inventaris

Transcriptie

104

aan dezen Bodem slegts bedragen ƒ 27:16: 8: behalven de aan de Sche„

„pelingen op Verzoeken betoog van benodigtheid verstrekte Een maand

gagie, die blijkens de Soldij Memorie genoten is

bij de Europesen met het opgeld tot

ƒ 355:12:

en bij de Iavanen

122:15:

terwijl de Hospitaals ongelden belopen

„68:14:—:

welke insgelijks voorkomen bij het laetstgemelde Papier, zo wel als dat de

scheeps overheden voor het weinige te kort uitgeleverde van de Lading, uit„

„koops op Rekening gedebiteert zijn tot ƒ50: 8:—: na het besluijt op

de overgaande Bevinding in margine gesteld.

Wij Zenden per dezen Bodem naar Amboina over, den derwaerds Ver„

„plaetsten Secretaris van Politie Jan Dirk Van Clootwijk, en Zien„

van daar te gemoede zijn vervanger den Secretaris Fredrik Libricht

Brusz:, met welk berigt en dat de ons gunstig toegedagte Patjalling

de oppas g’arriveerd, dog de Zijl=en= Roeijboot agter gebleven is, waar

van geen nader tijding hebben als dat dezelve in het begin van Januarij te

Sourabaja is aangeweest om drinkwater, nemen wij de Vrijheit ons

met de diepste Veneratie te noemen.

/:onderstond:/ Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare, Wijdgebiedende

Heere, en WelEdele Groot Agtbare Heeren ! /:lager:/ Uwe Hoog

Edelens onderdanige en zeer gehoorzame Dienaren /:was getekend:/

L: J:n Haga, A„s A=r S Gravezande, J=n T=r Hijnhert, B:s van de

walle, N„s Kloeck, en J: D=k van Clootwijk /: ter zeijde:/ Banda

in ’t Casteel Nassauw den 28: Maij A„o 1788:

Accordeert.

J=n H=k Ditterich

geswx: