closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5.

5

welking naamlijk van den iever der Perke„

niers, het becoomen van meerder Rooten

en foelij Voor de Maatschappij en door

het Verschaffen langs deezen weg van

meerdere Inkomsten aan die Lieden

uit hunne landen den armoedigen staat

waar in desselve over het Geheel zig tegenwoor

„dig bevinden, op een Gepaste wijze te Gemoed

te koomen.

De Vereeniging op dien Voet van Compag

44

pies belang met dat der Perkeniers, hebben

wij tot ons genoegen meede bespeurd in t:

Geen UE: den Gouverneur Sidelman

hebben aangeschreeven, om Van de Grati

ficatie van 7000: rd:s die uE: tot 12000: ld:

vermeerderd hebben zo ver zulx zou kun

„nen Geschieden een gedeelte te besteeden

tot den Inkoop van Materiaalen en an

„dere noodwendigheeden voor de geenen Na

„ke dezelve het meest behoefden, en teffen

ook het meest verdienden

Daar nu uit de Resolutie, die ten de

43

zen Gouvernemente in Raade van Alit

den 26. Iulij 1784: Genomen is op de ing

„diende advisen van Verscheide Eerkenierd

blijkt, dat dezelven zo voor zig, als voor

hunne aame meede makers verzogt het

„ben, tegen een Civielen prijs te mogen

ontfangen een parthij Gereedschappe, de

„staande

9