closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

43

109

8. 42„ Wij meenen derhalven ons met de hoopte

kunnen Vlijen, dat bij een verder toe„

zigt op de aanplanting, en eene verdub„

„beling van ieven aan den zijde der Perke„

„niers de Iaarlijksche gewasschen wee„

„der zullen toeneemen, en de Maatschap„

„pij alzoo haare Viees zal kunnen af„

„leggen dat door de Vormeerderende schaars„

heid van Nooten en de foelien, en inzon„

„perheid door het overmattig klimmen der

prijzen van die specerijen haer handel

in dezelve, zo al niet ten eenemaal Ge„

„stremd, ten minstende sleet van de

Nootem en de foelij en die ruimte, wel„

ke te Vooren plaats had, niet weijnig

benadeeld zal worden.

Wij Wenschen dat ter Vervulling van

die hoop moge meede werken de qualifi„

Catien, die UE: aan den Gouverneur

Seidelman hebben Verleend, om aan

den zodanigen van den Perkeniers die

seedert den Erkaan van het Iaar 1778. in

de herstelling der Plantagien zich het

meest beieverd hadden, een zeekere preemne

te geeven niet twijffelende of Voornoemde

Gouverneur zal in de uitdeeling van die prae„

„mien in ’t oog houden het groote doel wilt„

Waar toe dezelve strekken moet de op

welking