closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„gen, en de Eigenaars dierlanden in de Vrug

„ten van dezelve een bekwaam middel

van bestaan te doen vinden dan of

daar toe nog meer andere middelen Gereischt

worden.

Wij hebben bij den Generaalen brief

5 48.

Van den Iaare 1769. onder Het Hoofddeel

van Batavia en in’t bijzonder bij dien

van Iaare 1778. § 22. over de voorgestelde

Verhooging van den prys der Foelij Spree

„kende, zodanigen reedenen aangevoerd, als

die naar onze gedagten duijdelijk toe„

„nen, dat dergelijker middelen„ behalven

andere zwarigheeden, Welker uit het

in ’t Werk stellen, derzelver moeten voort„

vloeijen, ook nog dit gebrek hebben dat

die middelen niet zijn geevenreedigd

naar den meerderen of minderen hulp„

die de onderscheidene perkeniers, den

een in vergelijking met den ander Wee„

„zentlijk behooren.

En 't is veelligt uit een besef hier van

dat de meeste van die Lieden, zo als

de Gouverneur Seidelman bij zijn

aparte missiven van den 25: April 1784:

heeft gemeld in de daad niet zijn voord

„prijs verhooging. van de Nooten en

Foelij

§ 49:

1