closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rwijl overigens van de manier van Aan„

„lanten der Note Bomen is gesproken

op

5

51

111

§ 49. Het bleift niet te min: zeeker dat de

Maatschappij een aller grootst belang heeft,

dat de Iaarlijksche Oogst van die vrug,

„ten binnen deeze Provincien zeer aan„

„merkelijk toeneemt, zijnde die nood zake„

„lijkheid nu laatst op nieuw ten klaarsten ge„

„bleeken uijt den aanbreng ter Hoofdplaatse

van niet meer dan 85945: lb stooten in soort,

en van een allergeringste Quantiteit van

Slechts 16626: lb foelij.

50.

Hier uijt volgt aan ook niets kan worden

onbezogt Gelaaten, Waar van met eenigen

Grond te onderstellen is, dat het zelve ter

bevordering van het voorzeide oogmerk

zoude kunnen dienen, koomende het alleen

daar op aan, dat men in de keurs der

middelen niet mistate En om dezelve

wel te doen, behoord de Weezentlijke staat

van de uitwerksels der aangenende mid„

„delen naauwkeurig onderzogt en duidelijk

gekend te worden, op dat men daar uit

zoude kunnen afmeeten en bepaalen,

of, en hoever men nog tot meer andere

zoude behooren toevlugt te neemen en

tot welke.

Ondertusschen is het ons, zo uit de

hier voor aangehaalde advisen der

Perbenica