closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8„ 56, Bij ontstentenis van de gemeene Brie„

Van deze Memorie hebben Hun

„ven der Ministers hebben wij ten aanzien

Hoog Edelens Copia ter narigt herwaarde

van de Gerockte Nooten in hunne doppen„

gezonden.

die zi verlangd hebben, dat tot een preuven

maar Neederland zouden worden Gezon„

den, niet zoo veel ligt kunnen erlangen, als

wij wel hadden Gewenscht, zullende uE:

blijken uit de Memorie onder het voorig

Hoofd deel § 18. aangehaald, hoedanig de

stooten en doppen met het schip de Vrouw

Wijnanda Luberta aangebragt hier

te lande bevonden zijn: Dan hebben wij ed

dienstig geoordeeld uE: bij deesen aanteschrij„

„ven, om wanneer dezelve weeder zodanigen

producten of andere goederen ter preuven

zenden, Als dan bij de Factuur met

een enkeld woord te doen aantekening de

datums van uwe en der Ministeren brie„

„ven, waar bij van denzelven Gesproo„

„ken word, om van ’'t oogmerk van derzel„

„ver toezending zo veel te zekerder onder„

rigt te zijn, en voor te koomen dat

zomwijlen het een voor het anderen Ge„

„noomen worden

Tot dit laatste hebben wij aanleeding Ge„

„kreegen door de vergelijking van het Ge„

„schreeven bij uwen brief van den 31: octo„

S