closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

den Gouverneur heeft gelegendheid gezogt

en gevonden, van de Papoese Landen

Oning en Adie een Weinig Noten in

doppen op te doen, en dezelve in dit Voor„

Jaar Hun Hoog Edelens aangeboden,

onder aanhaling daar van als bij 's Gouver„

„neurs Secrete Letteren van den 10: Junij

bij gesliefte kan worden b'oogd, Volgens

dewelke hij ook bedagt blijft op nadere Jnfor„

„matie van die Landen

8: 58.

57.

„ber 1780: § 309., met der zelver secrete mis„

„siven aan den Gouverneur Seidelman

van den 20: xber: 1784. Waar bij uE: melding

maaken van ons Schrijven van 5: xber:

1783, Vervattende laatsgenoemden missiven

een antwoord op uwen brief van eerst ge„

„melden datum.

De monsters van de nooten van ’t Pa„

„pouschen Eiland Oning, waar van uE: de

Verzorging aan den Gouverneur Seidel„

„man hebben opgedraagen te gemoed ziende,

keuren wij inmiddels goed:, dat uE: denzelven

Gouverneur hebben aanbevoolen, om bij ge„

„leegendheit door kundige lieden nader te

doen op neemen de Waare gesteldheit van dit

Oning, en het daar bij leggend vaste lam

of de bogt van Carras, terwijl de voordee„

„ligen beschrijving dewelke door den ge„

„weezen Ternaatschen Burger Lieute„

nant Willemse en den Perkenier Fra

„der daar van in den Jaare 1781. Gedaan,

is ten eenemaal strijd met het geen Om„

„trend de Landen aan dien oord volgens

uw schrijven doorgaans Gezigd word, dat

naamlijk dezelven Zeer ongezond en van

slegt water voorzien zijn.

Het is niettemin seeker, dat het bij zon„

„der„