closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

62.

115

„sen naar Balij en Boeton vertrouwen

wij, dat de Ministers hier omtrend het

nodigen onderzoek zullen hebben gedaan,

en die beschuldiging gegrand zijnde hem

loon naar werken zullen hebben doen:

ondervinden.

Daar teegen door gemelde Fader

den Lasten der Ambonsche kruijs„

„sers eenigen bewijzen zullende worden.

ingewonnen, die men ingevolge van uw

schrijven direcht naar Ambon en

Voorts: ook aan UE: zoude moeten zenden

blijven wij den uijtslag hier van te Gemoed

zien.

5 63

Intusschen achten wij Geenzints onge„

„grond de aanmerking van den Gouver„

neur SeEdelman, dat niet teegenstaan„

„de de Vaart der Cerammers om de West

naar Balij, en elders Iaarlijks

plaats heeft, en nogthans bij na geene

Voorbeelden zijn, dat van dezelve een

Vaartuig door de kruijssers op gebragt, ter„

„wijl de bestendigen Oeffening van die vaart„

door de Ambonschen Ministers, uijtwij„

„ens het aangehaalde hier voor § 26: mee„

„de erkend word.

§ 64: Wijders door UE: in kopien aan den

Gouverneur