closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Dispositie op de uitgeleverde

lading van Hoolfrerff

§34

tie der vaartuigen.

124

ƒ178. 13. 8., en dus met geen verlies, maar een advans van 6½.

p:rC:o van de hand gezet zijn, blijkens het genoteerde ter Resolu„

„tie van den 16. deezer.

volgens de in de wengemelde Besluijten van den 16 hujus inge„

leifde en boven dien onder de Bijlagen overgaande beantwoorde

Bevinding op de uitgeleverde Lading van het schip Hoolwerff

en de daar bij gevoegde Soldij Memorie, zijn de Overheeden van

het zelve in de Gewoone proportie voor het uitkoops bedragen

van het te min uitgeleverde, daar onder een Pak met 40. p:

Guinees br: bl: en 275. lb Boter met ƒ 1181:8: gedeliteert:

en wegens het overbevondene weder zodanig met ƒ 133: 5

gecaediteerd; dog blijkens eene nevens die Bevinding overgelegde

Verklaring van den Capitain Lieutenant van Arson en Lieute„

nant koster, zijn in stede van de ter Bataviasche Rheede

op den 26. December A=o pass=o, bij ontlossing van de Ligter schoon„

zigt nat bevonden en weder naar Land gezondene Zeven Pak„

„ken met Lijwaten, maar ses Pakken te rug ontfangen, en is

dus het voormelde Pak met 40. p:s Guinees br: bl: agtergeblee„

„ven; terwijl den Capitain Lieutenant Hass betuigd, de twee Boter

laten zelve ter hoofd plaetse Ontfangen en bruto gewogen te hebben

260. en 288: lb, en dus vermeend, dat de aanrekening tot 320: lb

netto van ieder vat een abuis van de administrateurs moeste zijn,

het geen wij de vrijheit nemen te noteeren

Voorts bieden wij uw Hoog Edelens reverentelijk aan, het gewone

Jaarlijksche Berigt van de aanhanden zinde Vaartuigen, derzelver

Constitutie, emploi, armature en bemaning, bestaande dezelve in

4: Pant: