closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan stukken breeken van de herwaarts gezonden wordende

Vloersteenen, dewelke ditmaal minder dan in het Jongst verwee„

ken Jaar stukkend bevonden, en wel uitgeleverd zijn

130

Jngevolge ons besluit van den 20: Maij laatstleeden zijn door

bedurven biek en azijn

in zee gestort.

Gecommitteerdens in zee gestort, de met het schip het Lam be„

durven en onbruikbaar aangebragte twee Vaten Bieren, en een

halve Legger azijn Hollandsche waar voor de scheepsoverhe„

den op reekening belast hebben moeten worden, of schoon het

met de Gantsche parthij Bieren slegt uijtgevallen is

9 31

Der Onzer zetting van den 31=e der gepasseerde maand Julij is ons

bevinding van 10 p=s Cassas

bij een door Gecommitteerdens Gediend Berigt gebleeken, dat

zij binnen het Casteel Nassauw in het Lijwaat Pakhuijs, ten

overstaan van den Hoofd Administrateur, hebben zien ope„

„nen Een Pak N:o 165: wegende bruto 3.6:9. lb, per het schip

Hoolwerff van Batavia aangebragt; dat dies embalage, zo van

buitens de Goenij, als binnen het pak- linnen, mitsgaders

in het zelfde Pak: de 100. p:s vlagge doeken droogen wel ge„

Conditioneert, dog dat, na den opneem van de eerste laag„

Tien: p:s daar onder leggende Cassas fijne Bengaalsche wel

droog, maar voor het meeste gedeelte; buiten Drie p:s, die wei„

„nig, dog de resteerende vol bruine en roode vlekken verstikt

en met gaten bevonden zijn, en verwagt moest worden, dat dezelve

bij den Verkoop niet boven het inkoops bedragen zouden kunnen vor„

„den van de hand Gezet, zo mede dat in het gemelde Perk: geen

afpak= briefje gevonden is, en wij hebben het Voormelde laten

832

en wat ze hebben gerendeer„

b'edigen, mitsgaders de gedagte Cassas pper publicque Vendutie van

Verkopen, dewelke inkoops kostende ƒ167. 11.8. hebben gerendeerd

ƒ178. 13.8„