closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12 spe„

ten.

125

te zamen met een goed gewigt, Gelijk den Capitain Lieutenantien Gezaghebber

van dien bodem August Willem Hass ons volmondig verklaard heeft, het een en

ander ten genoegen gewogen te hebben ontfangen alle wel articulen met derzelver

ongelden kosten ƒ13804.6.8, en met de aanrekeningspost ten lasten deezes, tot ƒ464:16„

uitmaken de bij Factuur voorkomende somma van ƒ18448.2.8. Vertonende de„

„ze zelfde Factuur teffens zodanige onbequame goederen uit de Administratien

als wij bij deeze Gelegendheid afzenden terwijl de onkosten ten lasten van dee„

zei bodem bedragen ƒ 826. 17. —. naar de overgaande en kostrekening aan

dewelke gevoed is de soldij Memorie, volgens wegens aan de schepelingen

Verstrekte twee maanden Gagie, als

aan de Europeesen, met de daar op berekende 6 2/3. p=rC=o opgeld ƒ 232. 5. 8.

Chineesen

605.17. 8.

Iavanan

677. 3:

—.

de Hospitaals Ongelden tot

124. 4.

en het bedragen van het te kort komende en overbevondene op de uijtgelever„

de Lading van dien kiel, naar het Genoteerde hier voren onder §35.

136

Dewijl uwe Hoog Edelens onder het Articul van

het berigt van de huis gesinnen

die in Comp=e Rijst participeeren

gaat over„

Inkoop Ons in 't: Generaal, en den Gouverneur

in ’t bijzonder hebben gelieven aan te beveelen, om tot tegengang

en stuiting van de Willekeurige Groote op gave door de Pirke„

„miers van het getal hunner Perk=slaven, ter erlanging van

een groote Quantiteit Rijst tegens 20: rd:s het Last, eene meer

dan Gemeene attentie te vestigen; en zo wel gemoedelijk als Cor„

„daat te voorbehoeden, dat hier in, door het emploi van onge„

„permitteerde middelen en Wegen, geen misbruijk gemaakt en

het Hoofd oogmerk, dat men met een voor de Comp: zo las„

„tig en kostbaar middel bedoeld heeft, niet als geheel wierd

verijdeld, onder te kennen geving tevens; dat Hoogdezelve daar

op te meer en des te sterker moesten aandringen, om dat

particuliere

D