closeTerug naar inventaris

Transcriptie

particuliere gerugten: daar omtrent vrij veel verdenking ver„

„wekten dat hier in dadelijk wierd gemorst en monipolie

gedreeven, zo kunnen wij, onder betuiging, dat wij ons deeze

geëerde beveelen ter schuldige observantie zullen laten strek„

„ken, en dien volgens order gesteld hebben tot de afzanding van

het tevens door uwe Hoog Edelens Gerequireerd Berigt, zo als

het ingereedheid is geweest, van de Huisgezinnen en slaven, die

in de Verstrekking van Comp:s Rijst participeeren, niet afzijn,

Hoog dezelven in eerbied te vertonen, dat den Eersten Teke„

„naar, met de komste in deeze provintie en tot het Bestier, zig

al alstonds tot de nauwkeurigste attentie in deezen heeft

moeten bepalen, daar hij met schrik vernam, dat de Pro„

vintie kort bevorens, door gebrek aan Rijst, aan den Oever

van het Grootste gevaar geweest was, paincipaal door het meer

dan een s: agterblijven van het derde schip, en dat, vermits in

de Jaren 1782., 1783.„ 1784. Om een schip uit tewinnen, slegts, tur

scheepen verzogt zijn, den Voorraad tot het einde heeft moeten

komen, dat dierhalven van de sterkte der Huis gezinnen naar

„keurige informatien Genomen, en daar na de uijtrijking of verkoop

gedaan is, zonder agt te slaan op de willekeurige op gave van

koppen bij de zielbeschrijving, en dat, om met meerder zekerheid

in deezen voor den Gebieder te werk te gaan, van alle Huis ge„

„zinnen een Generaal Lijst is geformeert voor den verkoop, ia

stede dat voor heen voor ieder een aparte Ordonnantie wierd

uijtgerijkt, hoedanig met het begin van de maand den Gouver„

„neur de nieuwe Lijst ter tekening gepresenteert wordende, de

„zelve alvorens zeer faciel tegen de oude Geconfronteert en de

onderrigting