closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145

uwe Hoog Edelens zer gerespecteerd bevel, Voorkomende on„

de order om geene secreete za

„ken onder de gemeene te her„der het Hoofd deel van

„halen word geobserveert

Producten, om voortaan geene zaken, die ins bij de

secreete Papieren Verhandeld zijn, naderhand weeder bij de gemeene dz

sen te beschrijven, zullen wij Observeeren.

3

546

Op het te kennen gegevene, dat Ongeagt de bedugting voor het te

men wenscht: voordeelige Jaar„

„getijden.

laat rijp Worden der Noten, het egter nogtans te hopen was, dat uwe

Hoog Edelens eerlang het genoegen mogten hebben, om de gewassen

meer en meer te zien toenemen, ten einde tog traps gewijse het groot

gebrek aan Noten en deszelfs nadeelige Gevolgen te remede„

„eeren, dienen wij in eerbied, dat wij de in den Gepasseerden Jarr

Voor de verzending met het laatste schip te laat rijp gewordene

specengen met een Particulier Vaartuig nagezonden hebben, en

hartelijk wenschen, zulkx allervoordeeligste Iaar gelijden, die

de gewassen eerlang meer en meer kunnen doen toenemen, als waar

mede wij ons sedert den loop van dee Iaren hebben mogen verslg

„den, en die den Jongenboom daar toe tot stand brengen kunnen

147

Den Eersten Pekenaar heeft geduurende de twee laatst gepasseerde

den Heer Gouverneur heeft

de specirij perken bezogt

maanden October en November buiten het bezoeken van het

Eiland Rosingain zijne Eeezigheid principaal bepaald tot de

specerij- Plantagien, en dus alle de verken te Neijra Lonthoir,

het Hooge Land, ten Comptoire Waijer en ten Eilande Poelo- Aij, door„

„kruist, Gevisiteert en daar in met den Perkenier zodanige be„

stellingen gedaan, als tot een naauwe zorge in deezen wierd ver„

eischt, met de Plantagien is het niet onvoordeelig gesteld, minst

geen buiten gewone hitte en daaagte heeft dezelve gehinderd,

maar zij zijn daar en tegen door de naar wenschgevallen

tegen