closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130

regen bevorderd; terwijl de Perkeniers, den eene meer en den

ander minder, zig tamelijk hebben beijverd indiervoegen, dat den

Eersten Tekenaar zig doorgaans voor eerst voldaan heeft

moeten houden met den Arbeid in de Plantagien sedert deszelfs de„

laatste Generaale Visite in het voorleeden najaar, edog on„

„der Gegevene gepaste vermaningen, bevelen en Waarschouwingen.

Dan in Sommige kleine Perken, onder behaeftige Beheerders,

zijn te weinig slaven, nadien twee of drie te Poelo Aij, bij ande„

„ren assistentie moeten vinden, om de Notenboomen te beklim„

„men en dezelve te zuiveren, en zij hebben zig met hun beswaar zel„

„de bij den Eersten Tekenaar geaddresseert, en vertoond, dat zi onver„

„mogende waren, in eens zo veel Contanten uittebrengen, als'er tot den

Jnkoop van drie a: vier slaven word vereischt, met bede, om op een

gunstige wijze, ware het mogelijk, daar mede te mogen worden voor„

„zien, die van P=lo Aij door middel of het inhouden van het geld, dat

hunne Riccessief te leveren specerijen zal bedragen, en die, van het

Hoge Land, die daar van minder en nog te weinig uitbrengen,

door het leveren somtijds van Bamboesen aan de Comp:

Wij hebben in Onze Bij eenkomst op den 29. December A„o pass:o

e Perkeniers van slaven

oops te voor zien.

daar over gedelibereert, en daar de Comp: tot haaren dienst, tans

van Slaven tamelijk wel voorzien is, en des noods voor eerst den

nieuwen aanbreng derzelve missen kan, besloten, de meest behoefti„

„ge Perkeniers, en het eerste die te P=l Aij zo veel doenlijk te voor„

„zien en te gemoet te komen met slaven, die Comp=e wegen van de Zuid„

„wester Eilanden zullen aangebragt worden, en met de weinige die

toen Ontfangen waren, Voor de Gewone Comp:e prijs van 35: rd:s per kop„

en de betaling van dezelve te zoeken uit de successive geleverd wordende

Noten en Foelij; terwijl den Gouverneur verder naar mogelijkheid: het

beste