closeTerug naar inventaris

Transcriptie

me

feg

Gee

„ve

en het ingenomen

§75

voor. de verevening van

het agterstal van Dam

word gezorgd.

D: 74

De met het schip Hoolwerff verzonden wordende Onbequame

Goederen uit de respective administratien

Terwijl Omtrent de twaalff maandige specificatien van de

Zuidwester Residentie, bij derzelver visitatie en examinatie

als nu niets remarcabels ofe tegen de orders strijdende, is voor„

„gekomen, blijkens besluit van den 31 der Jongst gepasseerde

maand Julij.

Daar en legen zijn weder ingenomen Drie geboren slave hin

„deren, nevens de door de Ternaatsche Ministers nevens hunne

Brief van den 18. December A:o p=o, ons gedienstig toegezondene Drie

ijzere Canons, als Een van 4. en Twee van 3. lb. bals van de voor

„tijds verloren Pantjalling de Zeeman, die op gevist en van de

Eilanden Kulla bessie bezorgd zijn; en Een aan de Pantjalling

De oppas op Samarang verstrekte Dreg, mitsgaders de bij uitleeve

ring der Lading van het schip Hoolwerff over bevonden.

6. p:s Laad priemen

6. Canon-boren,

6. Canon-lepels en krassers,

6: wissers en aanzetters, en

279. Rondscherp

Met op zigt tot de onder Belastingen en Vergoe

„dingen nader betuigde ontstigting, zo wel over de slor„

„dige administratie van den gewezen Cassier Van Dam„

als over de onverschilligheid en agterhoudendheid, Waar mede

zijne te kort koming voor heen is behandeld, en waar om tot

uwe Hoog Edelens Verwagten, dat de Maatschappij daar bij

geen schade zal lijden, dewijl anders dien aangaande vergoede

zal

de be

de be

B

en