closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139

„vene Comp=s Lijfeigenen, volgens de daar dan ingekomene en

met Eede bevestigde Berigten op den 1:e November des Voor„

„leeden, mitsgaders 11=e februarij, 20. Maij en 16: aug:s deezes Jaars;

zo mede

107.

lb Buskruit

2

Dreggen, ieder van 600: ponder„

75

radems Vaderlandsche Cabettouw,

10:

Geel vijger _=o

11:

40

Swart

_=o

4

werp anker van omtrent 250. ponden, en

1. Jol van de Pantjalling de Oppas, in de reise van Batavia

herwaards verschote en verloren, op de dientwegen beëedig

de verklaringen:, naar het aangetekende ter Resolutien van den

11. febr: en 26. Maart laatstleeden; item

125

lb Buskruit met

8.

p:l Bas-kogels van een pond, en

10.

Vadems van een vaderlandsch: Cabeltouw van 6. d=m, nevens

benngie

kleinigheden van de Pantjalling de Jonge Jan, en twee

Togten op de zuijdwester Eijlanden verbruijkt naar het be„

sluit van den 11. Februarij voormeld; En

1: Vijger-Cabeltouw, met

18.

Nadems van een Geel Vijger Cabeltouw, van de Pantjalling het

Geduld, blijkens Resolutien van den 18: April en 30. Junij Jongst„

leeden; voorts

Vijger Cabel of Dregge Touw van de Pantjalling de Loots, de

volgens de eevengemelde Resolutie van den 30. Junij,

De Gepermitteerde spillagie op diverse verstrekte articulen

uit de Hoofd administratie op de ter resolutie van den 1=e

November A:o pass:o Geinsereerde Memorie, en eindelijk

De