closeTerug naar inventaris

Transcriptie

m

fe

§77

Conform uwer Hoog Edelens Gunstige Concessie,

de te kortkoming van Sielmijer

i nu met een Cappitaal beswaard

hebben wij van de twee Capitalen advans, waar mede

de te kort koming van den gedeporteerden Meesterknegt

der Wapenkamer Rietmeijer is beswaard geweest, Een Capi„

„taal laten de traheeren, en de vergoeding dier te kortko„

„ming Gevolgelijk laten stand grijpen met Een Capitaal

advans, onder dankerkentenisse voor deeze aan de

Borgen van Gem: Rietmeijer beweezen Gunst:

§ 78

Het bedragen van Een op de Equipagiewerff absent

een absent geraakt metale

stuk laten wij vergoeden

geraakt Metale Stuk, van de Pantjalling de Loots

waar van onze resolutie van den 30=e Junij. Jongstleeden breed

„voerig handeld, hebben wij met twee Capitalen advans den

Capitain Lieutenant ter ze en Equipagie op Zigter alhier

Daniel Schietekatte voor Twee derde, en den Bootsman

Gerrit Reuring voor Een Derde ter vergoeding opgelegd, met

onthefing van den Jnventaris van Gem: Pantjalling van dat stus

§ 70

De ter Resolutie van den 30=e der eevengem: maand Junij gem

schietekatte is voor het te

kort komende op zijne admi„

„nistratie gedebiteert.

„sereerde twee Rekonings Courant, vertonen de te kort en over be„

„vondene Goederen, bij overgave onder ult=o augustus 1787. van de Egue

„pagiewerf en Matteriaal administratie door voormelden Equipa

„gie op Zigter Schietekatte aan den Lieutenant ter zee

Leendert Dijkhuijsen, en daar dezen schietekatte geen

slinkse wegen tot eenige schijn verschoning met vrugt kan„

„de bezigen, hebben wij ten dien dage besloten door denzelver

het te kort komende te laten betalen na de ordre met ƒ3304.11.–

en de goederen, met derzelver inkoops bedragen bij de boeken te laden

afschijen